DİKKAT…Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (09.09.2015)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) Resmi Gazete Sayısı 29470 Resmi Gazete Tarihi 09.09.2015 Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır..

Load more stories