Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) (02.10.2016)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 293) Resmi Gazete Sayısı 29845 Resmi Gazete Tarihi 02.10.2016 BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22, 23 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile.

Load more stories